Series 12 – Transmedia Storytelling Case Study

239 – Introduction Series 12 – Transmedia Storytelling Case Study

240 – The Concept – Transmedia Storytelling Case Study

241 – Research – Transmedia Storytelling Case Study

242 – Brainstorming – Transmedia Storytelling Case Study

243 – Timeline – Transmedia Storytelling Case Study

244 – World Building – Transmedia Storytelling Case Study

245 – Light of the Jedi Book – Transmedia Storytelling Case Study

246 – Audience – Transmedia Storytelling Case Study

247 – Characters – Jedi – Transmedia Storytelling Case Study

248 – Characters – Villains – Transmedia Storytelling Case Study

249 – User Journey – Transmedia Storytelling Case Study

250 – Project Phases – Transmedia Storytelling Case Study

251 – Conclusion Series 12 – Transmedia Storytelling Case Study

Other StorySD series: